Contact way:

Mr shao Tel:15077895597

N0.68 Zhongxin road zhongshan Technology Park,Liuhe District,Nanjing,jiangsu

Province,China,


position:home - case - view

Wuxi - Vacuum brazing furnace, effective area 1-1-1. 5 meters