Contact way:

Mr shao Tel:15077895597

N0.68 Zhongxin road zhongshan Technology Park,Liuhe District,Nanjing,jiangsu

Province,China,


position:home - case - view

Hangzhou Xenbo——Vacuum Aluminum brazing furnace project
Vacuum Aluminum brazing furnace VTB 6612
18th Dec. 2017