Contact way:

Mr shao Tel:15077895597

N0.68 Zhongxin road zhongshan Technology Park,Liuhe District,Nanjing,jiangsu

Province,China,


position:home - case - view

Tolerance Vacuum Aluminum brazing
Vacuum Aluminum brazing furnaceVTB 6610
27th Dec.2012
Receiving report and parameter